O aktivitách združenia Pomoc Vidieku sa dozviete z PDF dokumentu, ktorý sem pre Vás pripravili.

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zo štrukturálnych fondov Európskej únie na rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia v mestách a obciach okrem Bratislavského kraja. Cieľom poskytnutia pomoci je zlepšenie technického stavu verejného osvetlenia miest a obcí SR a dosiahnutie úspory energie.

 
 

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, že na základe požiadavky MPRV SR, zaslanej listom číslo 10069/2015, zo dňa 20.04.2015, zverejnila v časti: PPA/Projektové podpory / PRV 2007-2013 / Výzvy / Opatrenie 1.1 „Výzvu na predkladanie ŽoNFP na opatrenie 1.1. Modernizácia fariem".

 

 

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje prijímateľom príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že dňa 28.04.2015 schválilo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán Príručku pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, verziu 01, účinnú od 01.05.2015 (ďalej len „Príručka“). Príručka bola vypracovaná na základe ustanovení časti 2.4. platného Systému riadenia Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020.

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, že na základe požiadavky MPRV SR, zaslanej listom číslo 10641/2015, zo dňa 27.04.2015, zverejnila v časti: PPA / Projektové podpory / PRV 2007-2013 / Výzvy / Opatrenie 3.4.2Výzvu na predkladanie ŽoNFP na opatrenie 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí“.

 

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ľubomír Jahnátek začal minulý týždeň v Banskej Bystrici a Košiciach sériu informačných dní pre poľnohospodárov, potravinárov a lesníkov. Hlavným bodom je informácia o novom Programe rozvoja vidieka 2014-2020, ktorý Európska komisia schválila 13. februára 2015.

Nestihli ste si pozrieť televízne dokumenty s názvom Inovačné technológie v potravinárstve, ktoré pripravilo združenie Pomoc vidieku v spolupráci s TV TA3?

Nevadí. Na tomto linku ich nájdete a môžete vzhliadnuť:
http://www.ta3.com/clanok/1056310/inovacne-technologie-v-potravinarstve....

http://www.ta3.com/clanok/1055909/inovacie-v-potravinarstve.html

Pomoc vidieku Lučenec

Pomoc vidieku – záujmové združenie občanov Lučenec, Vás touto cestou informuje, že v spolupráci s TV TA3, v rámci schváleného projektu financovaného z Programu rozvoja vidieka, pripravilo 2 televízne dokumenty s názvom:  Inovačné technológie v potravinárstve.

Televízne dokumenty budú vysielané v nasledovných dňoch a časoch v TV TA3:

 

Časť 1

Premiéra         pondelok         9.2.      17:50

Repríza 1        štvrtok             12.2.    17:20

V dňoch 29.1. – 1.2.2015 sa združenie Pomoc vidieku zúčastnilo výstavy ITF Slovakiatour 2015. Je to už po druhýkrát, čo sme sa aktívne prezentovali na tejto výstave.

V našom stánku, ktorý sa nachádzal v rámci expozície Zväzu cestovného ruchu SR, sme spolu s naším členom Novohradsko-gemerským euroregiónom prezentovali projekt  Propagácie Novohradsko-gemerského vidieka.

Počas 4 dní sme absolvovali množstvo zaujímavých stretnutí, a zúčastnili sa zaujímavého sprievodného programu. Musíme skonštatovať, že výstava splnila naše očakávania.

Dňa 26. 11. 2014 boli vo Vestníku MPRV SR zverejnené Oznámenie o sumách sadzieb priamych platieb na rok 2014.

Materiál sa nachádza v prílohe.

Vláda Slovenskej republiky schválila na svojom zasadnutí 20.11.2014 návrh nariadenia Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb.

Milí priatelia,

 

chceli by sme Vám dať do pozornosti a doporučiť informačný seminár na tému :

 

"Legislatíva a podpora výroby potravín a ich priameho

predaja v slovensko maďarskom pohraničí",

 

ktorý organizuje Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum -

Výskumný ústav potravinársky Bratislava v termínoch:

 

Slovenské Nové Mesto              termín konania: /10.9.2014/

Stránky

Subscribe to Pomoc vidieku RSS