Aj tento rok sa združenie Pomoc vidieku prezentovalo na  výstave Agrokomplex, konanej v dňoch 21. - 24.8.2014 v Nitre.

Náš stánok sa opäť nachádzal v pavilóne M1 v rámci expozície Národnej siete rozvoja vidieka SR.

Mali sme možnosť stretnúť sa s našimi partnermi, priateľmi, ale aj osloviť odbornú a širokú verejnosť s ponukou

našich súčasných a plánovaných aktivít.

Počas výstavy sme sa zúčastnili viacerých odborných diskusií organizovaných a za účasti zástupcov Ministerstva

Pomoc vidieku Lučenec pripravuje modulový vzdelávací program akreditovaný
Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR:

 

"ZÁKLADY  PODNIKANIA  V  POĽNOHOSPODÁRSTVE"

 

Vzdelávací program je zameraný na získanie informácií a základných  poznatkov z oblasti

podnikania v poľnohospodárstve,  potrebného právneho, ekonomického  minima, základných 

vedomostí  a  zručností v rastlinnej, špecializovanej rastlinnej  a živočíšnej výrobe,  informácií

Dňa 18.7.2014 v rámci Intenzívneho programu Erazmus zameraného na Rozvoj vidieckeho turizmu sa konal v prihraničnej obci s Maďarskou republikou v Opatovskej Novej Vsi seminár , ktorý bol určený pre študentov vysokých škôl z členských štátov EU, kde naše ZZO Pomoc vidieku prezentovalo svoju doterajšiu činnosť.

 

Široká ponuka produktov z roľníckeho dvora

     V dňoch 26.-29. júna  sa konala vo Wieselburgu už tradičná poľnohospodárska a lesnícka výstava Dolného Rakúska INTER-AGRAR. Na ploche viac ako 80.000 m2 v 11 halách sa predstavilo 450 vystavovateľov  nielen poľnohospodárskych a lesníckych  firiem ale aj z oblasti  stavebníctva, bývania, zdravia a ďalších aktivít. Tradičným zameraním veľtrhu  je chov zvierat a ekologické poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a technika v energetike. Výstava venuje pozornosť bývaniu na vidieku, od kuchyne až po spálňu, vybavenie domácnosti modernými spotrebičmi.

Členovia združenia sa zúčastnili na radnici vo Viedni na medzinárodnej konferencií pod názvom Stratégie pre Dunajskú oblasť.

   Tretí ročník Celoslovenských dní pola/CDP/sa uskutočnil začiatkom júna na poliach Združenia agropodnikateľov, družstva v Dvoroch nad Žitavou v okrese Nové Zámky v spolupráci s vydavateľstvom Roľníckych novín. Za účasti predsedu vlády SR Roberta Fica a ministra pôdohospodárstva a vidieka Ľubomíra Jahnátka účastníci mali možnosť zoznámiť sa s výsledkami práce vedeckovýskumnej základne a služieb v agrorezorte v oblasti odrôd poľných plodín, ochrany a výživy rastlín a modernej poľnohospodárskej mechanizácie.

Predať alebo darovať poľnohospodársky pozemok bude od 1.6.2014 náročnejšie. 

Na základe informácie zo Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka

zaslalo k pripomienkovaniu "Návrh implementácie schém priamych platieb na roky 2015 - 2020".

 

K návrhu je možné sa vyjadriť do štvrtka 5.6.2014, písomnou formou na náš mail alebo priamo na regionálne pracovisko

Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory.

 

Na úrade SPPK bude materiál kompletizovaný do piatku 6.6.2014 a následne zaslaný na Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja

vidieka SR.

     Program rozvoja vidieka SR na roky 2014 – 2020 dostane do roku 2020 približne 2,079 miliardy EUR z verejných zdrojov, z toho 1,545 miliardy eur z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a 534 miliónov eur vo forme príspevku zo štátneho rozpočtu SR.

     Na rozdiel od predchádzajúceho PRV 2007 – 2013 nie je nový program členený na osi, obsahuje 19 opatrením ktoré sú rozpracované do podopatrení.

Oznam pre žiadateľov o podporu na poistenie úrody pre rok 2014

Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava, v nadväznosti na nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 349/2013 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v rámci spoločnej organizácie trhu s vínom oznamuje všetkým žiadateľom o podporu na poistenie úrody vinohradov pre rok 2014, že môžu podávať žiadosti o podporu na poistenie úrody do 30. apríla 2014.

PPA v piatok 21. 03. 2014 zverejnila na svojej stránke „Výzvu na predkladanie ŽoNFP na opatrenie 1.1. Modernizácia fariem“

 

Text výzvy spolu so všetkými potrebnými prílohami nájdete na stránke PPA v sekcii  PPA / Projektové podpory / PRV 2007-2013 / Výzvy / Opatrenie 1. 1

 

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) ako orgán štátnej správy zabezpečujúci administratívne činnosti súvisiace s finančnými prostriedkami z fondov Európskej únie a s finančnými prostriedkami štátneho rozpočtu, smerujúcich do oblasti pôdohospodárstva a rozvoja vidieka v zmysle zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v zn. n. p.

oznamuje

Uvedený Vestník Vám posielame v prílohe.

Stránky

Subscribe to Pomoc vidieku RSS