V krátkosti uvádzame, že v prípade, ak podnikateľ využíva na svoju podnikateľskú činnosť motorové vozidlo len sezónne, t.j. len určitú časť roka a nechce platiť daň z motorových vozidiel za celé zdaňovacie obdobie, ktorým je kalendárny rok, je potrebné požiadať orgán Policajného zboru o dočasné vyradenie vozidla z evidencie vozidiel podľa § 119a zákona o cestnej premávke a oznámiť zánik daňovej povinnosti daňovému úradu.

 

 Ministerstvo financií SR vydalo metodické usmernenie, ktoré sa týka povinnosti spotrebiteľa pohonných hmôt zabezpečiť skladovacie zariadenie meracím zariadením.

 

V usmernení sa uvádza:

Spotrebiteľ pohonných látok (§ 25b ods. 11 zákona)

 

Podľa § 25b ods. 13 písm. a) zákona skladovacie zariadenie, v ktorom spotrebiteľ pohonných látok skladuje pohonné látky, musí byť overené a vybavené vhodným meracím zariadením overeným podľa zákona o metrológii umožňujúcim pri príjme a výdaji merať množstvo minerálneho oleja.

Zoznam s priamym odkazom na právny predpis (kliknutím):

 

V súvislosti s opakujúcimi sa porušeniami podmienky krížového plnenia „Dodržanie minimálneho zaťaženia plôch TTP a objemových krmovín 0,2 VDJ/ha“ u viacerých podnikov, si Vás dovoľujeme upozorniť na nasledujúcu skutočnosť:

Nariadenie vlády SR č. 151/2013 v Prílohe č.2 - Dobré poľnohospodárske a environmentálne podmienky (GAEC) upravuje minimálne zaťaženie nasledovne:

Témou 4 konferencií, ktoré zorganizovalo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka v 4 mestách SR, a ktoré sa uskutočnili v priebehu minulých dvoch týždňov bola Spoločná poľnohospodárska politika EÚ na obdobie 2014 – 2020, ako aj definovanie priorít Programu rozvoja vidieka SR na roky 2014 – 2020.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Vás pozýva na celoslovenskú konferenciu

s názvom Implementácia Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013 a priority Programu

rozvoja vidieka SR 2014 - 2020, ktorá sa uskutoční v štyroch mestách Slovenska v týchto

termínoch:

Košice - 7.11.2013

Banská Bystrica 8.11.2013

Dunajská Streda 14.11.2013

Nitra 15.11.2013

Pre viac info viď pozvánky v prílohe:

 

Európska komisia začína verejnú konzultáciu návrhu nových pravidiel skupinovej výnimky pre štátnu pomoc v odvetví poľnohospodárstva a lesného hospodárstva a vo vidieckych oblastiach .

Inštitúcie, orgány verejnej správy, organizácie, firmy a občania sú vítaní, aby predložili svoje príspevky do 19. novembra 2013.

Súčasné tzv. Poľnohospodárske nariadenie o skupinových výnimkách ( " ABER " ) , kvôli čoskorému uplynutiu, umožňí členským štátom udeliť určité kategórie štátnej pomoci bez predchádzajúceho oznámenia Komisii.

Európska komisia dňa 14.10.2013 začala komunikačnú kampaň zameranú na zvyšovanie povedomia o význame poľnohospodárstva v našom každodennom živote - a rolu, ktorú v nej zohráva spoločná poľnohospodárska politika ( SPP ).

V rámci novej SPP s názvom " Starostlivosť o naše korene " , bude kampaň progresívne spustená na obdobie rokov 2013-2014 vo všetkých členských štátoch EÚ , a bude podporená  udalosťami, audiovizuálnym materiálom, on-line publikáciami.

Európsky parlament, Rada ministrov EÚ a Európska komisia dosiahli dnes večer v niekoľkých otázkach reformy spoločnej poľnohospodárskej politiky (v rámci viacročného finančného rámca na roky 2014 – 2020), ktoré zostali otvorené potom, ako došlo v prípade reformy k politickej dohode na rokovaní 26. júna (pozri IP/13/613 a MEMO/13/621).

Európsky parlament, Rada ministrov EÚ a Európska komisia dospeli k dohode o reforme spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) po roku 2013. „Teším sa z tejto dohody, ktorá spoločnej poľnohospodárskej politike dáva nové smerovanie, v ktorom sa lepšie zohľadňujú očakávania, ktoré spoločnosť vyjadrila počas verejnej diskusie na jar 2010.

Prinášame Vám článok publikovaný v Roľníckych novinách dňa 16.10.2013 s názvom Ako pomôcť rozvoju vidieka

od Ing. Márie Mularčíkovej zo Zväzu chovateľov oviec a kôz na Slovensku:

 

Prinášame Vám článok uverejnený v časopise Gastro/Jeseň 2013, v ktorom Slovenský zväz vidieckej turistiky a agroturistiky informuje o
aktivitách v oblasti vidieckeho cestovného ruchu.

V dňoch 22. – 25. augusta 2013 sa združenie Pomoc vidieku predstavilo na výstave Agrokomplex v Nitre. Náš stánok sa nachádzal v pavilóne M1 v rámci expozície Národnej siete rozvoja vidieka.

Počas výstavy sme mali možnosť stretnúť sa s mnohými našimi priateľmi a partnermi, s ktorými spolupracujeme, ale získali sme aj mnoho nových kontaktov.

Výstava bola zorganizovaná na vysokej úrovni a splnila naše očakávania.

Zároveň touto cestou ďakujeme Národnej sieti rozvoja vidieka, že vytvorila priestor aj pre nás.

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu

Stránky

Subscribe to Pomoc vidieku RSS