Informácie z konferencií s poľnohospodármi

Témou 4 konferencií, ktoré zorganizovalo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka v 4 mestách SR, a ktoré sa uskutočnili v priebehu minulých dvoch týždňov bola Spoločná poľnohospodárska politika EÚ na obdobie 2014 – 2020, ako aj definovanie priorít Programu rozvoja vidieka SR na roky 2014 – 2020.

Podľa informácií ministra, do roku 2020 sa v SR do podporného systému dostane 5,35 mld. eur. V novom programovacom období budú poľnohospodári na Slovensku podporovaní z 3 pilierov. 1.pilier – priame platby, 2. pilier program rozvoja vidieka a 3. pilier opatrenia určené na prechodnú vnútroštátnu pomoc.

Rok 2014 bude z hľadiska uplatňovania nového systému prechodným obdobím. Ešte bude dobiehať doterajší model jednotnej platby na plochu, ale už v kombinácii s čiastkou 19,107 mil. eur určenou na vnútroštátnu pomoc. Tá bude predstavovať národné spolufinancovanie časti prostriedkov PRV presunutých do priamych platieb. Jednotná platba na plochu by mala dosiahnuť asi 205 eur na ha a platba na znevýhodnené oblasti (LFA) cca 72 eur/ha. Chovatelia dojníc by mali získať podporu cca 250 eur na kus, pričom táto platba bude zdrojovou „skladačkou“ I.. piliera a vnútroštátnej pomoci. Podpora chovu dojčiacich kráv by mala dosiahnuť približne 140 eur na veľkú dobytčiu jednotku, oviec a kôz 62 eur/VDJ, prasníc 150 eur/VDJ, ošípaných vo výkrme 20 eur/VDJ a hydiny 60 eur/VDJ.

Pokiaľ ide o podporu rastlinnej výroby, budúcoročné platby dosiahnu 497 eur na ha zemiakov, 608 eur/ha u ovocia, 494 eur/ha u viniča, 594 eur/ha v prípade cukrovej repy a chmeľ sa nebude podporovať. V prípade TTP sa počíta s priemernou platbou 96 eur/ha.

Rezort avizoval aj zavedenie „sendvičovej“ metódy od r. 2015. Základná SAPS platba klesne na 130 eur/ha, ale v súlade s novou konštrukciou priamych platieb v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ ďalších 70 eur/ha dostanú tí roľníci, ktorí splnia podmienky tzv. ozelenenia. Tie by pre väčšinu slovenských poľnohospodárov nemali byť žiadnym veľkým problémom, takže väčšina z nich obdrží v úhrne 200 eur/ha podporovateľnej plochy. Po presune časti zdrojov PRV do prvého piliera však celková výška priamych platieb dosiahne v priemere 246 eur/ha plochy čo sa zhruba rovná priemeru okolitých krajín. Tá však nebude plošne rozdelená medzi všetkých poľnohospodárov podľa výmery obhospodarovanej pôdy, ale časť z nej (v priemere asi 46 eur/ha) sa použije na podporu citlivých sektorov. Práve z tejto čiastky si roľníci budú môcť vyskladať „sendvičovým spôsobom rozdielnu výšku podpôr z verejných zdrojov podľa toho, čomu a v akom rozsahu sa budú venovať.

V roku 2015 dosiahnu platby na znevýhodnené oblasti 73 eur/ha, ale má sa už na ne vzťahovať minimálna zaťaženosť hospodárskymi zvieratami 0,3 VDJ/ha. Platba na dojnicu môže teoreticky dosiahnuť až 377 eur, keď k 251 eurám z prvého piliéra a vnútroštátnej pomoci sa môže pridať ďalších 126 eur z PRV v rámci pohody zvierat.

Najväčšia časť zdrojov PRV – viac ako 23% má pripadnúť na platby na znevýhodnené oblasti. Tie čaká v budúcom programovacom období viacero zmien rozložených do 3 časových úsekov.

Na navrhované zmeny, ktoré prezentoval minister Ľ. Jahnátek môžu reagovať poľnohospodári  svojimi pripomienkami a návrhmi, ktoré je potrebné doručiť najlepšie regionálnym pracoviskám Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory. Tie budú na podnety čakať do 5. decembra 2013, aby ich bolo možné spracovať do uceleného materiálu, ktorý bude predložený ministerstvu v prvej polovici decembra. Po zapracovaní návrhov ministerstvom, bude vládny návrh predložený do vlády na schválenie.

 

File: