Podpora inovatívnych foriem podnikania v pôdohospodárstve

Záujmové združenie Pomoc vidieku  Lučenec, Vás srdečne pozýva na prvé školenie z cyklu vzdelávacích aktivít pre prvovýrobcov a spracovateľov produktov z oblasti poľnohospodárstva, potravinárstva a lesného hospodárstva zameraných na informovanie a vzdelávanie v rámci projektu: Skvalitnenie života a pracovných podmienok na vidieku – za účelom vytvárania nových pracovných príležitostí.

 

Vzdelávacia aktivita má názov Podpora inovatívnych foriem podnikania v pôdohospodárstve a uskutoční sa v dňoch 14. – 15. decembra  2010v hoteli Reduta v Lučenci. Vzdelávacia aktivita je organizovaná v rámci projektu financovaného z Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013,  opatrenie 1.6 s názvom Skvalitnenie života a pracovných podmienok na vidieku – za účelom vytvárania nových pracovných príležitostí.

Kód projektu: 160ZV0800775

Cieľová skupina:
školenie je realizované pre pôdohospodárske subjekty (prvovýrobcovia a spracovatelia produktov z oblasti poľnohospodárstva, potravinárstva a lesného hospodárstva)

Obsah vzdelávania:
priniesť aktuálne poznatky pre farmárov.

Cieľ vzdelávania:
Informovanie a vzdelávanie v problematike efektívneho využívania opatrení osí 1 a 2 PRV SR 2007 – 2010.

Prednášajúci:
Ing.  František Zacharda, CSc.
Ing.  Štefan Pásztor
Doc.  Ing.Serenčeš Peter , PhD.
JUDr. Renáta Endródyová
Ing. Ľubomír Hanes
Peter Tomašovič

Účastníkom školenia bude poskytnutá strava a ubytovanie zdarma.

Tešíme sa na Vašu účasť.

Bronislava Nyesteová,

prezidentka združenia Pomoc vidieku

                                                                    

                                                                                                                                                                                                Spolufinancované ES

 

PROGRAM ŠKOLENIA:

Utorok, dňa 14.12.2010

09:00 - 09:30   registrácia účastníkov , otvorenie vzdelávacej aktivity
09:30 – 12:30  prednáška: Produkcia poľnohospodárskej biomasy a možnosti jej energetického využitia, Ing. František Zacharda, CSc., prezident Združenia pre poľnohospodársku biomasu Agrobioenergia, Bratislava
12:30 - 13:30   obedňajšia prestávka, obed
13:30 - 16:30  prednáška: Požiadavky na konštrukciu poľnohospodárskych bio-plynových staníc, Ing. Štefan Pásztor, Danagra Bratislava
16.30 – 18.30 prednáška: Skúsenosti s propagáciou podnikateľských subjektov v agrorezorte,  Peter Tomašovič, redaktor a manažér PR   
18.30 – 19.00  Večera

Streda dňa 15.12.2010                      

08.30 -  09.00 raňajky
08.30 – 12.30 prednáška: Potenciál poľnohospodárstva ako zdroj rozvoja vidieka,  doc. Ing.  Peter Serenčéš, PhD
12.30 – 13.30 obedňajšia prestávka
13.30 – 15.30 prednáška : Vysporiadaní vlastníckych vzťahov  pôdy a uzatváranie nájomných zmlúv,   JUDr. Renáta Endródyová   
15.30 – 17.30 prednáška: Zákonné požiadavky na hospodárenie, Ing. Ľubomír Hanes, ÚKSÚP