Politická dohoda o novom smerovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky 26 Jún 2013

Európsky parlament, Rada ministrov EÚ a Európska komisia dospeli k dohode o reforme spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) po roku 2013. „Teším sa z tejto dohody, ktorá spoločnej poľnohospodárskej politike dáva nové smerovanie, v ktorom sa lepšie zohľadňujú očakávania, ktoré spoločnosť vyjadrila počas verejnej diskusie na jar 2010. Táto dohoda prináša podstatné zmeny v týchto štyroch oblastiach: priame platby budú spravodlivejšie a ekologickejšie, posilní sa pozícia poľnohospodárov v potravinovom reťazci, zlepší sa ekologický charakter poľnohospodárstva a SPP bude účinnejšia a transparentnejšia. Tieto rozhodnutia sú rozhodnou reakciou EÚ na výzvy v oblasti potravinovej sebestačnosti, zmeny klímy, rastu a zamestnanosti vo vidieckych oblastiach. SPP výrazne prispeje k dosahovaniu celkového cieľa, ktorým je podpora trvalo udržateľného, inteligentného a inkluzívneho rastu“, uviedol komisár pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Dacian Cioloş.

Spravodlivejšia SPP

Priame platby sa budú medzi členské štáty, regióny a poľnohospodárov rozdeľovať spravodlivejším spôsobom, pričom sa skončí využívanie „historických referenčných hodnôt“:

 • Konvergencia: rozpočet SPP bude rozdelený tak, aby žiaden z členských štátov nedostával do roku 2019 menej ako 75 % priemeru Únie1. V rámci jedného členského štátu alebo regiónu sa zmenšia rozdiely vo výške podpory jednotlivým poľnohospodárskym podnikom: pomoc na hektár nebude môcť byť nižšia ako 60 % priemeru pomoci vyplácanej do roku 2019 v tej istej administratívnej alebo agronomickej oblasti. Členské štáty budú môcť prideľovať vyššiu pomoc „prvým hektárom“ poľnohospodárskych podnikov, a to s cieľom viac pomáhať malým a stredným podnikom. Pokiaľ ide o nové členské štáty, mechanizmus SAPS (režim jednotnej platby na plochu) sa bude môcť predĺžiť do roku 2020.
 • Podporu príjmov budú môcť využívať len aktívni poľnohospodári (zoznam vyňatých činností).
 • Mladí poľnohospodári: vo veľkej miere sa bude podporovať začatie činnosti mladých poľnohospodárov, a to zavedením pomocného príplatku vo výške 25 % počas prvých piatich rokov, ktorý sa bude uplatňovať vo všetkých členských štátoch. Táto pomoc bude doplnkom investičných opatrení v prospech mladých ľudí, ktoré sú už k dispozícii.
 • Členské štáty budú môcť takisto prideliť vyššiu pomoc znevýhodneným oblastiam. Viazané platby budú môcť byť poskytnuté na obmedzený počet druhov produkcie, pričom osobitné viazané platby vo výške 2 % budú vyplácané v prípade rastlinných proteínov s cieľom znížiť mieru závislosti EÚ na dovoze v tejto oblasti.

SPP, ktorá posilňuje pozíciu poľnohospodárov v potravinovom reťazci

Orientáciu na európsky poľnohospodársky trh budú sprevádzať nové prostriedky určené pre poľnohospodárov, aby sa títo mohli stať pevnými článkami potravinového reťazca:

 • Odvetvové a medziodvetvové organizácie sa v niektorých odvetviach (mlieko, hovädzie mäso, olivový olej, obilniny) budú podporovať osobitnými pravidlami v oblasti hospodárskej súťaže. Tieto organizácie budú môcť prerokúvať zmluvy o predaji v mene svojich členov, čím sa zabezpečí zvýšenie efektívnosti.
 • V roku 2017 sa zrušia kvóty na cukor, pričom sa posilní organizácia odvetvia na základe povinných medziodvetvových zmlúv a dohôd.
 • Od roku 2016 bude režim výsadbových práv v odvetví vinohradníctva nahradený dynamickým mechanizmom správy povolení na výsadbu, na ktorom sa vo väčšej miere budú podieľať ľudia z daného odboru, a bude sa uplatňovať do roku 2030 s obmedzením výsadby vo výške 1 % vinohradu za rok.
 • Okrem toho budú zavedené nové nástroje na riešenie krízy:
 • Komisia bude môcť povoliť, aby producenti dočasne spravovali objemy uvedené na trh.
 • Zavedie sa krízová rezerva (so všeobecnou doložkou v prípade núdze).
 • V rámci programov na rozvoj vidieka budú členské štáty môcť podporovať poľnohospodárov, aby sa zúčastňovali na mechanizmoch prevencie rizík (poistenie príjmov alebo spoločné fondy), a zriaďovať podprogramy pre tie odvetvia, ktoré čelia osobitným ťažkostiam.

Ekologickejšia SPP

Všetky členské štáty, všetky územia a všetci poľnohospodári budú prispievať k riešeniu výzvy, ktorou je udržateľnosť a boj proti zmene klímy, a to prostredníctvom jednoduchých opatrení so zrejmým pozitívnym dosahom. V rokoch 2014 až 2020 sa investuje viac ako 100 mld. EUR s cieľom pomôcť poľnohospodárstvu čeliť výzvam týkajúcim sa kvality pôdy, vody, biodiverzity a zmeny klímy:

 • „Ekologizácia“: 30 % priamych platieb bude naviazaných na dodržiavanie troch poľnohospodárskych postupov priaznivých pre životné prostredie: diverzifikácia plodín, udržiavanie trvalých trávnatých plôch a zachovanie 5 %, neskôr 7 % oblastí ekologického významu od roku 2018, prípadne ďalšie opatrenia považované za rovnocenné z hľadiska priaznivých účinkov na životné prostredie.
 • Aspoň 30 % rozpočtu programov na rozvoj vidieka sa bude musieť prideliť agroenvironmentálnym opatreniam, pomoci biologickému poľnohospodárstvu alebo projektom spojených s investíciami alebo inovačnými opatreniami priaznivými pre životné prostredie.
 • Agroenvironmentálne opatrenia budú posilnené. Budú musieť byť doplnkom postupov podporovaných v rámci ekologizácie. Tieto programy budú musieť byť ambicióznejšie, a teda účinnejšie z hľadiska ochrany životného prostredia (garancia, že nebude dochádzať k dvojitému financovaniu).

Účinnejšia a transparentnejšia SPP

Nástroje SPP umožnia každému členskému štátu EÚ plniť spoločné ciele účinným a flexibilným spôsobom a tak, aby sa zohľadnila diverzita 27 a čoskoro 28 členských štátov:

 • Prostriedky na podporu výskumu, inovácií a výmeny poznatkov sa zdvojnásobia.
 • Programy na rozvoj vidieka budú lepšie koordinované s ostatnými európskymi fondmi a prístup založený na prioritných osiach bude nahradený pružnejším národným alebo regionálnym prístupom.
 • Členské štáty, ktoré si to budú želať, budú mať k dispozícii jednoduchší systém pomoci pre drobných poľnohospodárov.
 • Akákoľvek pomoc v rámci SPP bude zverejnená, s výnimkou veľmi malých súm pridelených drobným poľnohospodárom.

Všetky zložky reformy sa budú uplatňovať od 1. januára 2014, s výnimkou novej štruktúry priamych platieb („ekologické“ platby, dodatočná podpora pre mladých ľudí atď.), ktorá sa bude uplatňovať až od roku 2015, aby sa členským štátom poskytol čas na informovanie poľnohospodárov o novej SPP a prispôsobenie informačných systémov správy SPP.