Reforma spoločnej poľnohospodárskej politiky: došlo k politickej dohode aj v zostávajúcich bodoch 24.septembra 2013

Európsky parlament, Rada ministrov EÚ a Európska komisia dosiahli dnes večer v niekoľkých otázkach reformy spoločnej poľnohospodárskej politiky (v rámci viacročného finančného rámca na roky 2014 – 2020), ktoré zostali otvorené potom, ako došlo v prípade reformy k politickej dohode na rokovaní 26. júna (pozri IP/13/613 a MEMO/13/621).

„Som veľmi rád, že po dosiahnutí dohody vo väčšine otázok týkajúcich sa balíka reformy spoločnej poľnohospodárskej politiky v júni sme dnes dokázali uzavrieť reformu ako celok,“ uviedol dnes večer Európsky komisár pre poľnohospodárstvo Dacian Cioloș. „Chcel by som sa poďakovať ministrom a poslancom Európskeho parlamentu za spôsob, akým dokázali dospieť ku kompromisu v týchto otázkach, ktoré sú predmetom procesu spolurozhodovania. Dúfam, že po dnešnom súhlasnom stanovisku môžeme rýchlo prikročiť k formálnemu hlasovaniu v Európskom parlamente a v Rade, na základe ktorého bude možné ešte pred koncom tohto roka formálne schváliť legislatívne texty a prechodné úpravy na rok 2014 s tým, že sa začnú uplatňovať od 1. januára 2014. To je veľmi dôležité pre európskych poľnohospodárov, ktorí tak získajú istotu pre budúci rok.“

Dnešné súhlasné stanovisko, ktoré ešte podlieha formálnemu schváleniu oboma inštitúciami a prijatiu právnych aktov týkajúcich sa všeobecného rozpočtu EÚ na roky 2014 – 2020, je záverečným krokom k celkovej dohode, vďaka ktorej dostane spoločná poľnohospodárska politika nový smer a bude lepšie zohľadňovať spoločenské požiadavky.

Uvádzame hlavné aspekty dnešnej dohody. Nadväzujú na dohodu, ktorá sa dosiahla v júni – pozri MEMO/13/621. (Konsolidovaná verzia oznamu týkajúceho sa celého balíka reforiem bude uverejnená v krátkom čase.)

Priame platby

„Stropy“ a „Znižovanie“: došlo k dohode v otázkach povinného „znižovania“ a stanovovania „dobrovoľných stropov“ v súvislosti s priamymi platbami. V praxi to znamená, že celková suma podpory priamou platbou, ktorú jednotlivé poľnohospodárske podniky dostanú (bez ekologizačnej platby) bude znížená najmenej o 5 % v prípade súm nad 150 000 eur. V snahe zohľadniť zamestnanosť sa náklady na platy môžu odpočítať pred samotnou kalkuláciou. Toto znižovanie sa netýka členských štátov, ktoré uplatňujú tzv. „platbu na účely prerozdelenia“, na základe ktorej sa najmenej 5 % štátneho finančného balíka zachová na prerozdelenie všetkým farmám v prospech ich prvých hektárov. Poznámka: fondy „usporené“ týmto mechanizmom zostávajú v danom členskom štáte/regióne a sú presunuté do príslušného finančného balíka na rozvoj vidieka, pričom sa môžu použiť bez akýchkoľvek požiadaviek na spolufinancovanie.

Vonkajšia konvergencia: Štátne finančné balíky určené na priame platby sa v každom členskom štáte progresívne upravia tak, aby sa finančné balíky v členských štátoch s aktuálnou úrovňou priemerných platieb (v eurách za hektár) pod 90 % priemeru EÚ postupne zvyšovali (o 1/3 rozdielu medzi ich súčasnou mierou a 90 % priemeru EÚ). Okrem toho tu existuje záruka, že každý členský štát dosiahne minimálnu úroveň do roku 2019. Sumy, ktoré sú určené iným členským štátom, ktoré dostávajú nadpriemerné sumy, sa upravia primeraným spôsobom.

Prevod finančných prostriedkov medzi piliermi: Členské štáty budú mať možnosť presunúť až 15 % prostriedkov vnútroštátneho finančného balíka na priame platby (1. pilier) do finančného balíka na rozvoj vidieka. Tieto sumy nebudú musieť byť spolufinancované. Členské štáty si zároveň budú môcť vybrať medzi presunom najviac 15 % z objemu štátneho finančného balíka na rozvoj vidieka do balíka priamych platieb, alebo presunom najviac 25 % v prípade členských štátov, ktoré dostávajú menej ako 90 % priamych platieb v porovnaní s priemerom EÚ.

Rozvoj vidieka

Prideľovanie vnútroštátnych finančných prostriedkov: Prideľovanie prostriedkov na rozvoj vidieka jedntolivým členským štátom je súčasťou základného nariadenia, hoci tu existuje možnosť upraviť výšku pridelených príspevkov delegovaným aktom, ak je to technicky nevyhnutné, prípadne ak to vyžaduje legislatívny akt.

Miery spolufinancovania: Maximálna miera spolufinancovania EÚ bude najviac 85 % v menej rozvinutých regiónoch, najvzdialenejších regiónoch a na menších ostrovoch v Egejskom mori, 75 % v regiónoch s prechodným financovaním, 63 % v ostatných regiónoch s prechodným financovaním a 53 % vo zvyšných regiónoch pri väčšine platieb, ale môže byť vyššia pri opatreniach na podporu prenosu poznatkov, spolupráce, zriaďovania skupín a organizácií výrobcov, poskytovania grantov mladým poľnohospodárom na začatie činnosti, ako aj na podporu projektov programu LEADER a na výdavky spojené so životným prostredím a zmenou klímy v rámci rôznych opatrení.