O nás

O nás

Vstupom Slovenskej republiky do Európskej únie došlo k mnohým a významným zmenám v legislatíve zameranej na rozvoj vidieka a poľnohospodárskej výroby.

Tieto zmeny si vyžiadali vytvorenie odborných konzultačných firiem a neziskových združení. Ich náplňou je sledovať legislatívu a možnosti získania finančných prostriedkov na rozvoj udržateľnej vidieckej ekonomiky a zlepšenie životného prostredia na vidieku, využívať prostriedky Európskej únie vo forme čerpania z fondov Európskej únie a zároveň informovať o zavádzaní nových noriem Európskej únie.

Preto bola hneď po vstupe Slovenskej republiky do Európskej únie založené neziskové združenie občanov POMOC VIDIEKU. Sme odborníci s dlhoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti poľnohospodárstva a medializácie života na vidieku. V rámci zvýšenia kvalifikácie a profesionálnej odbornosti sme absolvovali semináre a školenia zamerané na tvorbu projektov na čerpanie finančných prostriedkov z Európskej únie. Sme držiteľmi osvedčenia o absolvovaní akreditovanej vzdelávacej aktivity „UPLATŇOVANIE NORIEM EÚ“ v oblasti ochrany životného prostredia, hygieny a welfare zvierat, OBNOVITEĽNÉ ZDROJE ENERGIE NA VIDIEKU , EUROPSKA DIMENZIA PODNIKANIA NA VIDIEKU.

Hlavnou náplňou činnosti združenie POMOC VIDIEKU je:

  • PORADENSKÁ ČINNOSŤ
  • PROJEKČNÁ ČINNOSŤ
  • SPROSTREDKOVANIE
  • Rozhlasová relácia Život na vidieku
  • PORADENSKÁ A PROJEKČNÁ ČINNOSŤ

5.3. 1 Os 1: Zvýšenie konkurencieschopnosti sektoru poľnohospodárstva a lesnéhohospodárstva

5.3.1.1 Opatrenie : Modernizácia fariem

5.3.1.2 Opatrenie : Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov a produktov lesného hospodárstva

5.3.1.3 Opatrenie : Infraštruktúra týkajúca sa rozvoja a adaptácie poľnohospodárstva a lesného hospodárstva

5.3.1.4 Opatrenie : Zvýšenie hospodárskej hodnoty lesov

5.3.1.5 Opatrenie : Odbytové organizácie výrobcov

5.3.1.6 Opatrenie : Odborné vzdelávanie a informačné aktivity

5.3.1.7 Opatrenie : Využívanie poradenských služieb

5.3.2 Os 2: Zlepšenie životného prostredia a krajiny

5.3.2.1 Opatrenia zamerané na trvalo udržateľné využívanie poľnohospodárskej pôdy

5.3.2.1.1 Opatrenie : Platby za znevýhodnené prírodné podmienky v horských oblastiach a platby v ostatných znevýhodnených oblastiach

5.3.2.1.2 Opatrenie : Platby v rámci sústavy NATURA 2000 a platby súvisiace so smernica 2000/60/ES

Program rozvoja vidieka SR 2007-2013 Obsah Ministerstvo pôdohospodárstva SR

5.3.2.1.3 Opatrenie : Agroenvironmentálne platby

5.3.2.1.4 Opatrenie : Platby za životné podmienky zvierat

5.3.2.2 Opatrenia zamerané na trvalo udržateľné využívanie lesnej pôdy

5.3.2.2.1 Opatrenie : Prvé zalesnenie poľnohospodárskej pôdy

5.3.2.2.2 Opatrenie : Platby v rámci sústavy NATURA 2000 – lesná pôda

 

5.3.2.2.3 Opatrenie : Lesnícko-environmentálne platby

5.3.2.2.4 Opatrenie : Obnova potenciálu lesného hospodárstva a zavedenie preventívnych opatrení

5.3.3 Os 3: Kvalita života vo vidieckych oblastiach a diverzifikáciavidieckeho hospodárstva

5.3.3.1 Opatrenie : Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam

5.3.3.2 Opatrenie : Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu

5.3.3.3 Opatrenie : Vzdelávanie a informovanie

5.3.3.4 Opatrenie : Obnova a rozvoj obcí

 

5.3.3.5 Opatrenie : Získavanie zručností, oživovanie a vykonávanie stratégií miestneho rozvoja

Zavádzanie a dodržiavanie noriem EU v oblastiach modulov :

• 01 Životné prostredie

• 02 Zdravie ľudí a zvierat

• 03 Zdravie ľudí, zvierat a rastlín

• 04 Hlásenie chorôb

• 05 Welfare zvierat

Priame platby poľnohospodárom

• na plochu

• na zvieratá

• v znevýhodnených oblastiach na plodinu

Domáce podpory

• z výnosu MP-SR 806/2004-100